Privacy en cookiebeleid

De Kantar Group Limited ("Kantar" of "Wij") doet er alles aan om jouw privacy te beschermen en te respecteren.  Als wereldwijd bedrijf zet Kantar zich in voor je privacy en onze verplichtingen onder de gegevensbeschermingswetten die in jouw regio van toepassing zijn (zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) of de California Consumer Protection Act (CCPA)).  

 

In dit beleid zetten we uiteen op welke basis wij persoonsgegevens verwerken die wij van je verzamelen of die je aan ons verstrekt op www.kantar.com ("onze site").

 

Lees het volgende aandachtig door om te begrijpen wat onze uitgangspunten en praktijken zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe wij deze behandelen.

 

INFORMATIE DIE WIJ VAN JE VERZAMELEN

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens op onze site:

 • Informatie die je verstrekt door het invullen van formulieren op onze site.
 • .Informatie die je verstrekt als je een probleem op onze site rapporteert
 • Als je contact met ons opneemt, kunnen wij een verslag van die correspondentie bijhouden.
 • Gegevens over je bezoeken aan onze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bezoekgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of dit nodig is voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins, en de bronnen waartoe je toegang hebt, zoals beschreven in dit beleid.

COOKIES

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor informatie over hoe wij cookies gebruiken. 

WAAR WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

De gegevens die wij van je verzamelen, kunnen worden overgedragen aan en/of opgeslagen buiten jouw grondgebied. Zij kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten jouw grondgebied werkzaam is en voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Indien jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan, opgeslagen in of anderszins verwerkt buiten jouw land of grondgebied, en dat land of grondgebied niet erkend is als een land dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt, zullen wij aanvullende waarborgen instellen om jouw persoonsgegevens te beschermen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.  Als je je bijvoorbeeld in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, zullen standaardcontractbepalingen worden gebruikt als wij jouw gegevens buiten de EER verwerken.

DE BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Alle informatie die je aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers. Wij beperken de toegang tot de informatie tot onze eigen werknemers, contractanten, site service providers en de personen die bevoegd zijn voor de juiste behandeling van dergelijke informatie. Wij verzoeken onze externe contractanten en site service providers vergelijkbare normen voor beveiliging en vertrouwelijkheid te hanteren.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij redelijke maatregelen zullen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van jouw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending geschiedt op je eigen risico. Zodra wij jouw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen

ONS GEBRUIK VAN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Hieronder vind je informatie over ons gebruik van jouw persoonsgegevens die via deze site zijn verzameld, en over de rechtsgrondslag op basis waarvan wij deze verwerken.

 

 

Soort gebruik

 

Doel

Soort verzamelde data

Bron

Rechtsgrondslag

Gebruik van onze site

 

Ervoor zorgen dat de inhoud van onze site doeltreffend wordt gepresenteerd, afhankelijk van het apparaat en de locatie van waaruit je de site bezoekt.

 

 

 

Het analyseren van statistische gegevens over surfgedrag en -patronen van gebruikers om onze website te verbeteren of frauduleus gedrag op te sporen.

 

IP-adres, informatie over het besturings-systeem,  browser-specificaties,  apparaat-specificaties.

 

 

We verkrijgen deze data direct van je.

Het is ons legitiem belang om ervoor te zorgen dat onze site zo doeltreffend mogelijk aan je wordt gepresenteerd, om onze website te verbeteren en om frauduleus gedrag op te sporen.

We verstrekken informatie aan je of beantwoorden je vragen.

 

 

 

We geven je informatie over producten of diensten die je bij ons aanvraagt, of waarvan wij hebben vastgesteld dat ze voor je van belang kunnen zijn, of reageren op een vraag die je ons hebt gesteld.

Naam, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, postadres, functie.

Wij verkrijgen deze gegevens rechtstreeks van je, bijvoorbeeld wanneer je rapporten of andere inhoud van onze website downloadt, of wanneer je een aanvraag indient.

Wij beschikken over jouw toestemming of bepalen dat wij een rechtmatig belang hebben bij het gebruik van je gegevens om je relevante informatie te verstrekken. Verdere informatie wordt verstrekt in de privacyverklaring waarnaar wordt verwezen voordat je jouw gegevens geeft. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken of afzien van communicatie van Kantar.

 

 

OPENBAARMAKING VAN JE GEGEVENS

Wij kunnen jouw persoonsgegevens bekendmaken aan ieder lid van de Kantar-groep, waaronder wordt verstaan onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de Companies Act 2006 in het Verenigd Koninkrijk. Wij kunnen je persoonsgegevens bekendmaken aan derden:

 • In het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij je persoonsgegevens bekend mogen maken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
 • Indien Kantar of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens van Kantar over haar klanten een van de overgedragen activa zullen zijn.
 • Indien wij verplicht zijn jouw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Kantar, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.
 • Als wij een beroep doen op een dienstverlener of leverancier om je gegevens te verwerken (bijvoorbeeld derden die helpen bij het beheer van onze site of die onze diensten aan je verlenen); deze derden zullen deze gegevens echter alleen verwerken voor de doeleinden die wij ze opdragen.
 • Kantar verkoopt geen persoonlijke gegevens die via deze website zijn verzameld (met inbegrip van persoonlijke gegevens van kinderen).  

HOE LANG WE JE PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken. De periode gedurende welke wij je persoonsgegevens bewaren, wordt bepaald door een aantal criteria, waaronder de doeleinden waarvoor wij de informatie gebruiken, de hoeveelheid en gevoeligheid van de informatie, het potentiële risico van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van de informatie, en onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

JOUW RECHTEN

Als wereldwijd bedrijf zet Kantar zich in voor jouw privacy en onze verplichtingen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming die in jouw regio van toepassing is (zoals GDPR of de CCPA).

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens (sommige van deze rechten zijn alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden, en sommige van deze rechten verschillen naar gelang van de rechtsgrondslag op basis waarvan wij je gegevens verwerken of het grondgebied waar je je bevindt):

 • Het recht om te vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en, als dat zo is, om de details van die verwerking te weten te komen (evenals het verkrijgen van een kopie van jouw persoonsgegevens).
 • Het recht om ons te vragen de persoonsgegevens die wij over je hebben en die onnauwkeurig of onvolledig zijn, te corrigeren..
 • Het recht om ons te vragen de persoonsgegevens die wij over je hebben, te wissen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, en om ons te vragen de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, te beperken.
 • Het recht om je persoonsgegevens aan je te laten verstrekken in een gestructureerd en algemeen gebruikt elektronisch formaat. Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens rechtstreeks aan een ander bedrijf over te dragen, als dat haalbaar is..
 • . Persoonlijke gegevens die via deze site worden verzameld, worden niet aan derden verkocht.  indien van toepassingHet recht om af te zien van de verkoop van je persoonlijke gegevens
 • Het recht om niet te worden gediscrimineerd bij de uitoefening van de rechten die je op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt.

 

Indien je een van deze rechten wenst uit te oefenen (bijvoorbeeld indien je niet langer communicatie van ons wenst te ontvangen), kun je gebruik maken van de link of de uitschrijfknop in onze e-mailcorrespondentie, contact opnemen met info@kantar.com of je kunt de telefoonnummers gebruiken die je vindt in onze rubriek "contact met ons opnemen" op deze site. In sommige gevallen kan het nodig zijn jouw identiteit te verifiëren voordat wij aan je verzoek kunnen voldoen.

Als je niet tevreden bent met de manier waarop wij met jow persoonsgegevens zijn omgegaan, willen wij graag de kans krijgen om dit recht te zetten - neem dan contact met ons op via info@kantar.com. Je hebt echter het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit - de autoriteit voor het VK is de Information Commissioner (www.ico.org.uk). 

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken en gelieerde ondernemingen. Als je een link naar een van deze websites volgt, dien je je ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat je persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt. 

 

AANPASSINGEN AAN DE PRIVACY POLICY

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2020.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en alle wijzigingen die wij aanbrengen, zullen op deze site worden bekendgemaakt

 

COOKIE POLICY